توضیحات بیشتر

مولاژ ستون فقرات و لگن رنگی ۸۰cm

مدل تشریحی ستون فقرات منعطف رنگی آموزشی، کیفیت پزشکی، اندازه واقعی

کاملاً منعطف، اندازه واقعی با رنگ آمیزی آموزشی قسمت های نشان داده شده: صفحه پس سری، گردنی، سینه ای، مهره های کمری، ساکروم، دنبالچه و لگن کامل جزئیات شاخه های عصبی نخاعی، شریان های مهره ای و دیسک بین مهره ای L3-L4 مدل تشریحی کیفیت پزشکی شامل پایه

شریان مهره ای دیسک های بین مهره ای فرآیند عرضی اعصاب نخاعی فتق دیسک ساکروم دنبالچه پوبیس سمفیز عانه ایسکیوم استابولوم ایلیوم تاج ایلیاک مهره های کمر مهره های سینه ای مهره های گردنی استخوان اکسیپیتال فرآیند خاردار تاج ساکرال میانه توبروزیت ایلیاک بریدگی سیاتیک بزرگتر بریدگی سیاتیک کمتر اعصاب ستون فقرات خاجی سطح گلوتئال

 

محصولات مرتبط

نظرات شما

قالب وردپرس